De Algemene voorwaarden van Van Knippenberg Advocaten

Download hier een PDF van de Algemene Voorwaarden zoals deze met ingang van 1 oktober 2011 gelden.

Download hier een PDF van de Algemene Voorwaarden zoals deze tot 1 oktober 2011 golden.

Algemene voorwaarden Van Knippenberg Advocaten

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Van Knippenberg Advocaten (“Van Knippenberg”) en opdrachtgevers (“cliënten”). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op de aan dergelijke overeenkomsten voorafgaande en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen en aanvullende – en vervolgopdrachten. Voorts gelden deze voorwaarden voor overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Van Knippenberg en zij die geen cliënt zijn (“wederpartijen”).

2. Van Knippenberg’s aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door Van Knippenberg’s beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico onder de betreffende verzekering. In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de werkzaamheden van Van Knippenberg onder de betreffende opdracht betaalde honorarium, met een maximum van EUR 50.000. Vindt geen uitkering plaats onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot EUR 2.500.

3. Van Knippenberg kan voor de uitvoering van de overeenkomst medewerkers en/of derden inschakelen dan wel met derden samenwerken. Aan medewerkers en derden (waaronder een al dan niet bij overeenkomst aan Van Knippenberg verbonden stichting derdengelden) komt tevens een beroep op deze voorwaarden toe, ook nadat hun rechtsverhouding tot Van Knippenberg is geëindigd. Opdrachten (mede) aan medewerkers van Van Knippenberg gegeven, worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan Van Knippenberg. De cliënt machtigt door het geven van een opdracht Van Knippenberg algemene – en specifieke voorwaarden van derden namens hem te aanvaarden. Van Knippenberg is in geen geval aansprakelijk voor fouten van ingeschakelde derden. De cliënt vrijwaart Van Knippenberg van aanspraken van ingeschakelde derden in verband met vorderingen van de cliënt jegens die derden.

4. Van Knippenberg heeft het recht de overeenkomst alsmede de rechtsverhouding op basis van eerdere overeenkomsten met de cliënt dan wel wederpartij in te brengen in dan wel over te dragen aan een derde, in het bijzonder bij een wijziging van de rechtsvorm waarin Van Knippenberg de praktijk uitoefent en/of bij een overdracht van die praktijk. De cliënt dan wel wederpartij geeft hiervoor bij voorbaat toestemming.

5. Van Knippenberg kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Na een dergelijke wijziging maken de gewijzigde voorwaarden deel uit van de overeenkomst met de cliënt of wederpartij, tenzij deze binnen drie maanden na het bekend worden met die wijziging de overeenkomst met Van Knippenberg beëindigt.

6. Van Knippenberg is niet aansprakelijk indien een aan Van Knippenberg verbonden stichting derdengelden niet tot betaling aan de opdrachtgever in staat zou zijn omdat de bankinstelling waarbij deze stichting bankrekeningen aanhoudt niet aan dier verplichtingen jegens de stichting kan voldoen.

7. Voor leveranties van goederen of diensten aan Van Knippenberg geldt dat klachten daarover geacht worden binnen bekwame tijd te zijn gedaan indien zij binnen drie maanden na het bekend worden met de grond daarvoor aan de wederpartij kenbaar zijn gemaakt. Het is een wederpartij niet toegestaan de rechtsverhouding met of vorderingen op Van Knippenberg over te dragen of te verpanden aan derden.

8. De betalingstermijn van declaraties bedraagt dertig dagen. Indien een cliënt een declaratie van Van Knippenberg niet binnen deze termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege in verzuim.

9. De rechtsverhouding tussen de cliënt of wederpartij en Van Knippenberg wordt beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de rechter in het arrondissement Almelo (in voorkomend geval kanton Enschede) is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen betreffende die rechtsverhouding, behoudens voor zover wet of verdrag dwingend anders bepalen. De cliënt die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf én de gewone verblijfplaats in Nederland heeft, heeft echter gedurende een maand nadat Van Knippenberg zich op deze bepaling heeft beroepen, de bevoegdheid te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

10. Indien een vertaling van deze voorwaarden is verschaft, is de Nederlandse tekst bindend.

 

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Almelo op 22 september 2011 onder nummer 47/2011