De Algemene voorwaarden van Van Knippenberg Advocatuur

Voor de algemene voorwaarden zoals die tot en met 31 maart 2019 golden, klik hier.

Algemene voorwaarden Van Knippenberg Advocatuur

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Van Knippenberg Advocatuur (“Van Knippenberg”) en opdrachtgevers (“cliënten”). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op de aan dergelijke overeenkomsten voorafgaande en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen en aanvullende – en vervolgopdrachten. Voorts gelden deze voorwaarden voor overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Van Knippenberg en zij die geen cliënt zijn (“wederpartijen”).
 2. Van Knippenberg’s aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door Van Knippenberg’s beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico onder de betreffende verzekering. In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de werkzaamheden van Van Knippenberg onder de betreffende opdracht betaalde honorarium, met een maximum van EUR 10.000. Vindt geen uitkering plaats onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot EUR 2.500.
 3. Van Knippenberg kan voor de uitvoering van de overeenkomst medewerkers en/of derden inschakelen dan wel met derden samenwerken. Aan medewerkers en derden (waaronder de aan Van Knippenberg verbonden stichting derdengelden) komt tevens een beroep op deze voorwaarden toe, ook nadat hun rechtsverhouding tot Van Knippenberg is geëindigd. Opdrachten (mede) aan medewerkers van Van Knippenberg gegeven, worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan Van Knippenberg. De overeenkomst op basis waarvan de werkzaamheden voor een cliënt worden verricht, komt uitsluitend tot stand tussen die cliënt en Van Knippenberg, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 Burgerlijk Wetboek (BW). Medewerkers van Van Knippenberg zijn in afwijking daarvan slechts aan te spreken als dat dwingend uit een verdrag, wet of verordening volgt. De cliënt machtigt door het geven van een opdracht Van Knippenberg algemene – en specifieke voorwaarden van derden namens hem te aanvaarden. Van Knippenberg is in geen geval aansprakelijk voor fouten van ingeschakelde derden. De cliënt vrijwaart Van Knippenberg van alle aanspraken in verband met geschillen tussen de cliënt en ingeschakelde derden, dan wel vanwege die ingeschakelde derden.
 4. Van Knippenberg heeft het recht de overeenkomst alsmede de rechtsverhouding op basis van eerdere overeenkomsten met de cliënt dan wel wederpartij in te brengen in dan wel over te dragen aan een derde, in het bijzonder bij een wijziging van de rechtsvorm waarin Van Knippenberg de praktijk uitoefent en/of bij een overdracht van die praktijk. De cliënt dan wel wederpartij geeft hiervoor bij voorbaat toestemming. Cliënten en wederpartijen kunnen hun rechtsverhouding met Van Knippenberg niet overdragen of verpanden aan derden. De bepaling in de vorige volzin heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 BW, lid 2.
 5. Van Knippenberg kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Na een dergelijke wijziging maken de gewijzigde voorwaarden deel uit van de overeenkomst met de cliënt of wederpartij, tenzij deze binnen drie maanden na het bekend worden met die wijziging de overeenkomst met Van Knippenberg beëindigt.
 6. Van Knippenberg is niet aansprakelijk indien de aan Van Knippenberg verbonden stichting derdengelden niet tot betaling aan de opdrachtgever in staat zou zijn omdat de bankinstelling waarbij deze stichting een of meer bankrekeningen aanhoudt niet aan dier verplichtingen jegens de stichting kan voldoen.
 7. Voor leveranties van goederen of diensten aan Van Knippenberg geldt dat klachten daarover geacht worden binnen bekwame tijd te zijn gedaan indien zij binnen drie maanden na het bekend worden met de grond daarvoor aan de wederpartij kenbaar zijn gemaakt.
 8. De betalingstermijn van declaraties bedraagt dertig dagen. Indien een cliënt een declaratie van Van Knippenberg niet binnen deze termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege in verzuim. De cliënt wordt geacht een declaratie van Van Knippenberg te hebben aanvaard, indien eventuele bezwaren niet binnen dertig dagen na ontvangst daarvan kenbaar zijn gemaakt.
 9. De cliënt geeft Van Knippenberg bij voorbaat toestemming om door de cliënt betaalde voorschotbedragen (ongeacht de verdere omschrijving) te verrekenen met een of meer declaratie(s) van Van Knippenberg. Verder geeft de cliënt bij voorbaat toestemming aan de aan Van Knippenberg verbonden stichting derdengelden om voor de cliënt gehouden gelden onmiddellijk na ontvangst voor Van Knippenberg te houden en aan Van Knippenberg uit te betalen, indien enige vordering van Van Knippenberg op de cliënt niet voldaan is en voor zover die openstaande vordering(en) ontvangen bedragen te boven gaan. Maakt de cliënt echter binnen dertig dagen na ontvangst van een declaratie bezwaar tegen die declaratie, wordt de verrekening dan wel uitbetaling zoals hiervoor is bedoeld opgeschort. Het geld wordt dan voor de rechthebbende gehouden totdat overeenstemming tussen Van Knippenberg en de cliënt is bereikt dan wel in rechte over het bezwaar is beslist. Van Knippenberg zal het betrokken bedrag storten onder de bevoegde deken van de Nederlandse Orde van Advocaten indien dat is vereist.
 10. Van Knippenberg heeft een klachtenregeling conform artikel 6.28 van de Verordening op de Advocatuur. Cliënten zijn bevoegd met gebruik van die regeling klachten over het kantoor of de daarbij betrokken advocaat en / of medewerker in te dienen. De klachtenregeling staat er niet aan in de weg dat in overeenstemming met het volgende artikel een geschil aan de bevoegde rechter wordt voorgelegd.
 11. De rechtsverhouding tussen de cliënt of wederpartij en Van Knippenberg wordt beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de rechter in het arrondissement (in voorkomend geval het kanton) waarin Van Knippenberg kantoor houdt is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen betreffende die rechtsverhouding, behoudens voor zover wet of verdrag dwingend anders bepalen. De cliënt die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf én de gewone verblijfplaats in Nederland heeft, heeft echter gedurende een maand nadat Van Knippenberg zich op deze bepaling heeft beroepen, de bevoegdheid te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter. Daarnaast is Van Knippenberg in alle gevallen bevoegd zelf te opteren voor die volgens de wet bevoegde rechter.
 12. Indien een vertaling van deze voorwaarden is verschaft, is de Nederlandse tekst bindend.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Overijssel op 1 april 2019 onder nummer 13/2019