Kosten

De diensten van Van Knippenberg Advocaten worden in beginsel verricht op basis van een uurtarief. De hoogte van dit uurtarief is afhankelijk van de medewerker die de dienst verleent, het belang van de zaak en eventuele bijzondere factoren, zoals vereiste dan wel gewenste spoed, specialisatie of bovengemiddelde aansprakelijkheidsrisico’s voor het kantoor.

Uurtarieven variëren per  1 mei 2014 van EUR 95 tot EUR 145 voor juridisch medewerkers, EUR 125 tot EUR 195 voor juridisch adviseurs (zij die de universitaire titel meester in de rechten mogen voeren) en EUR 140 tot EUR 415 voor advocaten. Deze tarieven kunnen, ter beoordeling van Van Knippenberg Advocaten, met 20% worden verhoogd in het geval spoedeisende werkzaamheden dienen te worden verricht of door de cliënt om onverwijlde actie wordt gevraagd. Extra toeslagen kunnen gelden voor bovengemiddelde aansprakelijkheidsrisico’s voor het kantoor of de daaraan verbonden stichting derdengelden. Bovendien kan een toeslag worden berekend indien werkzaamheden noodzakelijk of op uw verzoek in de maand december dienen te worden verricht.

In beginsel wordt het honorarium bepaald door het geldende uurtarief te vermenigvuldigen met de door de betreffende dienstverlener aan de zaak bestede tijd in uren. In bijzondere gevallen kan een vast bedrag voor een dienst worden overeengekomen. Een overeengekomen vast bedrag wordt altijd schriftelijk aan u bevestigd. Zonder schriftelijke bevestiging kunt u ervan uitgaan dat u op basis van een uurtarief wordt bijgestaan.

Over het u in rekening gebrachte honorarium worden kantoorkosten ter grootte van 6% in rekening gebracht. Over deze kantoorkosten en het honorarium is omzetbelasting verschuldigd (21%).

Naast het honorarium worden bijzondere, door het kantoor te maken kosten zoals uittreksels van de Kamer van Koophandel, griffierechten, reiskosten et cetera aan u doorberekend. Over veel van die kosten is 21% omzetbelasting verschuldigd.