Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Bestuurders en commissarissen dienen de hen opgedragen taak behoorlijk te vervullen. Daarbij kunnen en mogen fouten worden gemaakt. Ernstig verwijtbaar handelen kan echter leiden tot aansprakelijkheid. Bestuurders en commissarissen kunnen door de organisatie waarbij zij (voorheen) in functie zijn (waren) worden aangesproken. Na een faillissement kan een curator bestuurders en commissarissen aanspreken op onbehoorlijk bestuur dan wel falend toezicht. Een te late publicatie van een jaarrekening kan al tot het aannemen van aansprakelijkheid leiden.

Door onder meer het goed voorbereiden van transacties, besluiten en dergelijke kunnen bestuurders en commissarissen voorkomen dat hen een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Soms is het tijdig inwinnen van deskundig extern advies (van een jurist ondernemingsrecht) daarbij geboden. Van Knippenberg helpt u met het inventariseren van risico’s en adviseert hoe deze zoveel mogelijk kunnen worden ingeperkt.

Een rechtspersoon die een voormalig bestuurder of commissaris wil aanspreken, kan door Van Knippenberg worden bijgestaan in onderhandelingen en eventuele procedures. Ook aangesproken bestuurders en commissarissen worden door Van Knippenberg bijgestaan. Curatoren die een advies of tweede opinie wensen over een mogelijke aansprakelijkheid, kunnen zich tevens tot Van Knippenberg wenden.

Schuldeisers die zich geconfronteerd zien met een niet betalende debiteur/rechtspersoon kunnen Van Knippenberg laten onderzoeken of een bestuurder of commissaris wellicht extern aansprakelijk is voor verplichtingen van die rechtspersoon. Een bestuurder die bijvoorbeeld namens een rechtspersoon verplichtingen aangaat, terwijl hij of zij weet of behoort te weten dat de rechtspersoon deze niet kan nakomen, kan aansprakelijk zijn tegenover de schuldeiser. Van Knippenberg adviseert u over dergelijke aansprakelijkheid.